COMPYCLOUD - Allmänna villkor

§ 1 Allmänt

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kunden och COMPYCLOUD, med avseende på den tjänst Kunden har valt (nedan kallad Tjänster). Tjänsten kan, beroende på Kundens beställning, inkludera webbhotell, domännamn, Extratjänster eller sådan annan tjänst som vi på COMPYCLOUD erbjuder.

§ 2 Tjänst / Tjänster

2.1 Våra Tjänster specificeras på er orderbekräftelse/faktura.

2.2 Domännamn registreras i Kundens namn och Kunden blir själv ägare. COMPYCLOUD förbehåller sig dock rätten att stå som administrativ, teknisk och/eller faktureringskontakt för domännamn i den mån COMPYCLOUD anser det vara nödvändigt, fakturor kan även komma från en av våra partners.

2.4 Kunden måste vara minst 18 år för att kunna beställa Tjänster.

2.5 COMPYCLOUD förbehåller sig rätten att ändra omfattningen och innehållet i våra Tjänster, eller att upphöra med hela eller del av en Tjänst om det är påkallat av tekniska skäl eller på grund av lag eller annan myndighetsbestämmelse. Kunden har alltid rätt att säga upp Avtalet vid sådan förändring.

§ 3 Avtalstid för Tjänst / Tjänster

3.1 Om Kunden önskar ändra/uppdatera abonnemangsperiod ska sådan begäran inkomma till COMPYCLOUD senast dagen innan innevarande abonnemangsperiod löper ut. Utestående fakturor ska även vara betalda. Ändring av abonnemangsperiod träder i kraft då COMPYCLOUD skickat ut bekräftelse på att ändringen/uppdateringen av abonnemangsperioden är verkställd. Vid försvårande omständigheter så kommer COMPYCLOUD självklart göra en bedömning i var enskilt fall.

3.2 Vid avstängning av Tjänster har COMPYCLOUD rätt att informera om detta via Kundens Tjänst eller via e-post. Vid återaktivering av Tjänster debiteras Kunden en startavgift.

3.3 Endera parten har rätt att skriftligen via e-post eller brev säga upp Tjänstens Avtal till omedelbart upphörande

1) Den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom med hänvisning till denna bestämmelse

2) Parten försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart är på obestånd.

3) Fortsatt spridning av information i Tjänsten strider mot lag eller annan myndighetsförfattning.

4) Orsakar driftstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel eller tekniska störningar.

3.4 Tjänstens Avtal upphör genom uppsägning eller genom att betalning för kommande period uteblir. En uppsägning kan även göras via e-post eller brev med användande av det formulär som finns tillgängligt på COMPYCLOUD hemsida. Vid uppsägning ska alltid kundnummer och person- eller organisationsnummer uppges.

3.5 Tjänsten löper enligt den period som Kunden väljer i samband med beställning, med början från det datum då bekräftelsen har utfärdats av COMPYCLOUD. Om Avtalet har ingåtts på distans Ex Internet eller brev, har dock Kunden rätt att frånträda Avtalet genom att meddela COMPOYCLOUD detta inom 30 dagar från datumet på orderbekräftelsen. Frånträda gäller ej tredjeparts tjänster som domännamn eller om Kunden börjar använda tjänsten.

§ 4 Avgifter för Tjänsten / Tjänster

4.1 Avgifter för Tjänsten utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturadatum, dock innan Tjänsten löper ut. Kunden ansvarar för att korrekt OCR-nummer anges vid betalning så att matchning av betalning mot korrekt faktura kan utföras.